Hiện tại

Dòng Tên Việt Nam từ năm 1957 đến nay

Dòng Tên Việt Nam từ năm 1957 đến nay

Trước 25/12/1957 Trung Hoa Lục Địa là vùng truyền giáo của nhiều tỉnh Dòng Tên ở châu Âu cũng như ở Mỹ. Khi Mao Trạch Đông đánh đuổi Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan (1949), và trục xuất tu sĩRead More